Allmänt

INLEDNING

IF gripen Taekwon-Do är en ideell förening vars grund bygger på att ungdomar ska uppfostras till att bli duktiga kampsportsutövare och goda medmänniskor, men framförallt till att bli ansvarstagande medlemmar i det svenska samhället. Det arbete som sker i klubben sker ideellt.

För oss är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran. Det är därför viktigt att barn och ungdomar utvecklas både i sitt idrottande och som individer som har förmåga att själva stå för samhällets sunda värderingar.

Hur ledare och äldre aktiva uppträder har mycket stor betydelse för de värden som påverkar bilden av klubben och samtidigt ger vägledning för barn och ungdomar över hur de ska uppträda.

Ett led i detta arbete är att ha en gemensam alkoholpolicy där klubbens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen här antagit nedanstående ställningstagande och riktlinjer inom området alkohol.


KLUBBPOLICY

Narkotika

Narkotika ska inte förekomma överhuvudtaget, inom svensk idrott råder nolltolerans mot narkotika.
Kännedom om narkotika i idrottssammanhang kommer att anmälas till polismyndighet och/eller social myndighet.

Doping

Doping får inte förekomma överhuvudtaget inom IF Gripen Taekwon-Do.
Målet med svensk idrotts anti-dopingarbete är att tillförsäkra alla idrottsutövare deras självklara rätt att delta och tävla i en idrott fri från doping.

Alkohol

Enligt svensk lag är det åldersgräns på 18 år för att köpa alkohol på restaurang, 20 års åldersgräns för att handla alkohol på Systembolaget.
Klubben accepterar därför inte att ungdomar under 18 år dricker alkohol.
Om vi trots det skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:

 • samtal med berörd person och kontakt med dennes föräldrar.
 • vid misstanke om problem (inom familjen) tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är förebild för sina ungdomar.
Det visar klubbens ledare genom att inte:

 • dricka alkohol under resa, läger eller inom andra verksamheter där man deltar med klubbens ungdomar.
 • komma berusad eller bakfull till träning, match eller annat möte.
 • dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningskläder.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av ungdomsledarna gör vi på följande sätt:

 • genomför enskilt samtal. ‐ erbjuder hjälp och stöttning.
 • om vederbörande trots detta återigen är berusad stängs denne av från alla sina ungdomsledaruppdrag.

Coacher, domare och utövare i föreningen

Utgångspunkten är att coacher och aktiva över 18 år inte ska dricka alkohol alls i officiella sammanhang.
Detta då de är förebilder för de yngre medlemmarna samt representerar IF gripen Taekwon-Do och då ansvarar för att prestera så bra som möjligt i tränings‐ och tävlingssammanhang.

Om coacher eller utövare i klubbens regi ändå väljer att dricka alkohol ska detta vara måttfullt.
Man får däremot inte:

 • dricka alkohol 48 timmar innan tävling.
 • uppträda berusad i offentliga sammanhang.
 • komma berusad eller bakfull till träning eller annat möte.
 • dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningskläder.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av coacherna och spelarna i representationslagen gör vi på följande sätt:

 • genomför enskilt samtal.
 • erbjuder hjälp och stöttning.
 • om vederbörande trots detta återigen är berusad stängs denne av från all tävlingsverksamhet och klubben säger upp kontraktet med omedelbar verkan.


För förtroendevalda i styrelsen gäller att alkohol ska hanteras med måttfullhet.
En av de förtroendevalda och ledarnas viktigaste uppgifter är att föregå med gott omdöme, och alla ledare ska därför avstå från alkoholkonsumtion i anslutning till uppdraget som ledare i IF Gripen Taekwon-do.

Ansvaret för att dessa föreningsgemensamma regler efterlevs åligger samtliga som direkt och indirekt berörs av dessa regler.
Ansvaret är således ledarnas och utövarna men även föräldrars gemensamma ansvar.
Med detta ansvar följer även en skyldighet att agera i enlighet med dessa regler.  

Ansvaret för att genomföra dessa åtgärderna för att nå efterlevnad åvilar berörd ledare för respektive grupp, det vill säga dam‐, herr‐ och ungdomssektionen samt klubbordföranden för huvudstyrelsen.


För att få tyngd och hållbarhet i denna policy kommer den att redovisas vid:

 • årsmöte
 • klubbens gemensamma träffar
 • klubbens SISU‐utbildningar för ungdomslagen
 • vid möte med samarbetspartners och media
 • samt redovisas på klubbens hemsida.  

Styrelsen IF Gripen Taekwon-do