Integritetspolicy

Inledning
Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn för behandling av personuppgifter beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter.
Integritetspolicyn riktar sig till dig som medlem, anhörig, förtroendevald, deltagare på utbildning eller arrangemang.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter
IF Gripen Taekwon-Do personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som du delar med oss när du:
• ingår avtal med oss
• har en fråga och/eller kontaktar oss
• anmäler dig till någon av våra utbildningar
• besöker våra hemsidor och accepterar cookies
• deltar i konferens eller annan mötesplats
• deltar i aktivitet som ligger till grund för statistik och uppföljning
• nyttjar våra tjänster eller applikationer
• beställer en produkt av oss

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar bara dina personuppgifter för vissa specifika ändamål och när vi har en laglig grund att göra det.
• bedriva ändamålsenlig verksamhet genom efterlevnad av stadgar
• uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis krav enligt bokförings- eller arbetsrättslig lagstiftning, rapportera till svenska organisationer (RF, ITF Förbundet)
• publicera material i sociala medier och på hemsidor
• registrera kontaktuppgifter över exempelvis deltagare eller anhöriga
• uppfylla våra kontraktuella åtagande i avtal
• genomföra projekt och satsningar
• sammanställa statistisk och följa upp verksamheten
• arrangera evenemang, träningsläger och bidra till andra mötesplatser
• tillhandahålla nyhetsbrev och informationsutskick till medlemmar/anhöriga
• administrera och bedriva utbildningsverksamhet
• tillhandahålla hemsidor och applikationer inklusive hänförlig support
• genomdriva idrottens sanktionssystem, exempelvis Riksidrottsnämnden, Dopingnämnden och LOK-stödsnämnden
• kunna genomföra fystester och tillhandahålla idrottspsykologisk rådgivning

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?
Vi har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom vår verksamhet.


Ändamål med behandling

Laglig grund

Uppfylla rättsliga förpliktelser, exempelvis krav enligt bokföringsrättslig lagstiftning.

Rättslig förpliktelse.

Uppfylla våra kontraktuella åtagande i avtal.

Fullgörande av avtal.

Registrera kontaktuppgifter över exempelvis deltagare, anhöriga, företagsrepresentanter eller nätverk.

Fullgörande av avtal vid befintlig avtal, annars intresseavvägning.

Publicera material i sociala medier och på hemsidor.

Intresseavvägning eller samtycke.

Administrera evenemang, Läger och bidra till andra mötesplatser.

Intresseavägning eller avtal.
Tillhandahålla nyhetsbrev och informationsutskick till medlemmar/anhöriga. Intresseavvägning eller avtal.
Administrera och bedriva utbildningsverksamhet.Uppgift av allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars fullgörande av avtal.
Tillhandahålla hemsidor och applikationer inklusive hänförlig support. Fullgörande av avtal för hemsidor/applikationer där avtal eller allmänna villkor anges.
Genomdriva idrottens sanktionssystem, exempelvis Riksidrottsnämnden, Dopingnämnden och LOK-stödsnämnden. Genomföra fystester och tillhandahålla idrottspsykologisk rådgivning. Fullgörande av avtal.
Genomföra fystester och tillhandahålla idrottspsykologisk rådgivning. Samtycke.

IF Gripen behandlar personuppgifter för att bedriva ändamålsenlig verksamhet genom efterlevnad av stadgar eller föreningsordning. Om vi önskar behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de som är specificerade ovan och som är förenliga med de ursprungliga ändamålen kommer du att informeras särskilt om detta. Vi behandlar inte dina personuppgifter på ett sätt som är oförenligt med fördefinierade ändamål.
När det gäller statistik och uppföljning får de insamlade personuppgifterna behandlas för arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål utan att det anses oförenligt med de ursprungliga ändamålen om det finns lämpliga skyddsåtgärder för de registrerades rättigheter.

Kommer dina personuppgifter att utsättas för automatiserat beslutsfattande?
Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för automatiskt beslutsfattande vars beslut kan få rättsliga följder eller på liknande sätt i betydande grad påverka din situation utan att särskilt informera dig. Om vi vid något tillfälle använder automatiserat beslutsfattande informerar vi dig om de beslutsfaktorer som används, vad detta betyder för dig och vilka konsekvenser det kan få.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund, exempelvis för att fullgöra våra åtaganden i avtal eller i enlighet med gällande lagstiftning.
Detta innebär exempelvis att vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal. Vi sparar även dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, exempelvis för att efterleva kraven i gällande bokföringslagstiftning.
Vi genomför en årlig bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår eller om det finns lagkrav på att spara dina personuppgifter.
Om inte ändamålen kvarstår eller annat lagkrav gör att vi måste bevara dina personuppgifter ska personuppgifterna raderas.

Förändringar av integritetspolicyn
Vi försöker hela tiden förbättra och utveckla vår verksamhet, och därför kan innehållet i denna integritetspolicy ändras över tid. Vi kommer inte inskränka dina rättigheter enligt den här policyn eller i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Om förändringarna är betydande meddelar vi detta på ett tydligare sätt, när vi är skyldiga att göra det enligt tillämplig lag. Läs gärna policyn emellanåt för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Personuppgiftsansvarig (PuA) är ordföranden för IF Gripen
I dagsläget är det Michael Andersson

Du når honom på mail ordf@ifgripen.se

Du gillar kanske också...